Jesteś tutaj

Zadanie 3 Światowy Dzień Uchodźcy

Zadanie 3

Przeczytajcie poniższy tekst i na jego podstawie na dużej kartce papieru opracujcie plakat informacyjny z okazji Światowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca) wyjaśniający innym osobom w Waszej szkole kim jest uchodźcaPlakat zawieście w widocznym miejscu w szkole (np. na korytarzu, na drzwiach Waszej sali lekcyjnej w bibliotece szkolnej). Zróbcie zdjęcie Waszego dzieła i umieście na Tablicy Padlet. 

 

Pamiętajcie o cechach dobrego plakatu informacyjnego:

- Plakat powinien zwracać uwagę odbiorcy, budzić zainteresowanie poruszaną problematyką oraz przekazywać treść w sposób zrozumiały. Przyjmujemy założenie, że plakat „mówi sam za siebie” – objaśnia się sam bez komentarza autora.

- Dobrze przygotowany plakat informacyjny  cechuje się logiczną konstrukcją i powiązaniem poszczególnych części.

- Plakat powinien być twórczy (charakteryzować się kreatywnym podejściem do przedstawianego zagadnienia) i mieć atrakcyjną formę graficzną.

 

Zgodnie z Konwencją genewską z 1951 roku uchodźca jest to osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”.

 

Wspomniana Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie w 1951 roku, stanowi najważniejszy dokument międzynarodowy gwarantujący uchodźcom ochronę prawną. Polska również podpisała tę konwencję, zobowiązując się tym samym do udzielania pomocy uchodźcom i ich ochrony, w tym zapewniania im schronienia. Przypadek każdej osoby ubiegającej się o status uchodźcy rozpatruje się indywidualnie, sprawdzając, jak wygląda sytuacja w kraju pochodzenia danej osoby i z jakiego powodu grożą jej prześladowania lub zagrożenie życia. Takiej osobie nie można odmówić wsparcia. Także z tzw. „krajów bezpiecznych”, w których nie toczą się w danym momencie konflikty zbrojne, zdarza się, że przyjeżdżają osoby, które z innych przesłanek (powodów) mają prawo do otrzymania statusu uchodźcy.

 

Prowadząc rozmowy na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń, oraz współczesnych migracji, warto znać znaczenie podstawowych pojęć i definicji związanych z tą tematyką, a także umieć analizować je pod kątem rzetelności i prawdziwości. Polecane poniższej strony internetowe dostarczą
wam rzetelnych informacji w tym obszarze.
 
  • Słownik pojęć na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców: http://bit.ly/UrzadDoSprawCudzoziemcow
  • Rozsypanka pojęć i definicji dotyczących migracji w kontekście polskim i globalnym – Pakiet materiałów edukacji praw człowieka pt. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” wydany przez Amnesty International w 2017 r., str. 32-39: http://bit.ly/UchodzcyInfo_FaktyMity
  • Źródło wiedzy i informacji o sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce i w Europie przedstawione w formie czytelnych grafik, plansz i infografik, na portalu Uchodźcy.info: http://bit.ly/UchodzcyInfo_FaktyMity