Jesteś tutaj

Dzień 1 Tydzień Edukacji Globalnej

DROGIE ZESPOŁY,
jeszcze raz serdecznie witamy Was na Wirtualnym Festiwalu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2020
 
 
Dzień 1 pozwoli Wam poznać pozostałe zespoły uczestniczące w zabawie online i wprowadzi do tematyki festiwalu. Uświadomicie sobie, że na świecie istnieją drastyczne nierówności i dlaczego nie powinno tak być. Dowiecie się, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i jak wspólnie z innymi zaangażowanymi ludźmi, instytucjami i organizacjami działać na rzecz bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich.  
 
KROK 1
 
Na tablicy Padlet przedstawcie Wasz Zespół odpowiadając na dwa pytania:
-  Co Was łączy? Porozmawiajcie o tym w zespole i podajcie 3 takie fakty!
-  Jeżeli moglibyście zmienić jedną rzecz na świecie, to co by to było? Znajdźcie inny zespół na Padlecie, który ma podobną wizję i zaproponujcie mu współpracę za pomocą komentarza. 
 
 
KROK 2
 "3,8 miliarda ludzi stanowiących biedniejszą połowę ludzkości dysponuje takim samym majątkiem co 26 najbogatszych osób świata. Kobiety zarabiają 23% mniej niż mężczyźni; na skalę globalną mężczyźni posiadają także 50% większy majątek niż kobiety".
dane z raportu Oxfam “Dobro publiczne lub bogactwo prywatne”, 2019
 
Nierówności dzielą społeczeństwo – zarówno to globalne, jak i wewnątrz każdego kraju. Jednak to najbardziej wrażliwe narody - kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal pozostają zagrożone ubóstwem w największym stopniu i dążą do jego ograniczenia. Na świecie wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr.
 
Na czym zatem konkretnie mogą polegać nierówności we współczesnym świecie? Jakie prawa, które przysługują wszystkim ludziom na świecie bez względu na pochodzenie, wiek czy płeć, mogą zostać odebrane?
 
Przyjrzyjcie się sześciu historiom młodych osób z różnych zakątków naszej planety i dopasujcie ich doświadczenia do praw, które powinny im przysługiwać.
Napiszcie na Padlecie, która historia Was najbardziej zaskoczyła 
 
 
 
KROK 3
Dążenie do zapewnienia równych szans dla wszystkich ludzi to nie tylko nakaz moralny zapisany w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To też metoda na poprawę dobrobytu całej ludzkości. Społeczność międzynarodowa od lat podejmuje działania na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego świata dla każdego. Niezwykle ważnym krokiem w tym kierunku było ustanowienie w 2015 roku 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju.
 
 
Co to takiego? Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, małych i dużych firm i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im 169 szczegółowych zadań określonych w Agendzie 2030, wszyscy musimy ze sobą ściśle współpracować i szukać wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane - podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają spójnego globalnego wysiłku. Osiągnięcie jednego Celu zbliża nas bowiem do osiągnięcia pozostałych!
 
 
KROK 4
Jak rządy, instytucje i organizacje na całym świecie angażują się w realizację Celów?
-  Polska jako państwo ma obowiązek podejmować liczne działania na poziomie krajowym, a ich postęp jest regularnie monitorowany na stronie https://sdg.gov.pl/;
-  jeśli chodzi o sektor biznesu, przykładem mogą być działania firmy i sieci sklepów ALDI, która zobowiązała się do wycofania do 2025 roku jaj z chowu klatkowego, również ze składów wszystkich produktów marek własnych (Cel nr 15 – Życie na lądzie); więcej przykładów odpowiedzialnych firm znajdziecie tutaj: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/;
-  Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” z kolei to przykład oddolnej inicjatywy spółdzielczej i innego niż tradycyjne podejścia do produkcji i konsumpcji żywności (Cel 12 - Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja): https://www.dobrze.waw.pl/o-nas/; 
-  również Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacja pozarządowa, która jest organizatorem tego Wirtualnego Festiwalu włącza się poprzez edukowanie społeczności szkolnych, czym są Cele oraz jak uczyć o nich i działać na ich rzecz w szkole (Cel 4 – Dobra jakość Edukacji).
 
Niech każdy z Was poszuka w zasobach internetowych innych przykładów konkretnych działań rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Wybierzecie jeden przykład i umieśćcie go na Padlecie podając: 1-zdaniowy opis na czym polega działanie, do jakiego Celu/ów nas przybliża i link do źródła. 
 
Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań i przyczynić się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – nawet uczeń lub uczennica czy społeczność szkolna. Z pewnością każdy z Was już podejmuje takie działania, dzisiaj poznaliście nowe możliwości, a w kolejnych dniach Festiwalu i Tygodnia Edukacji Globalnej dowiecie się, jak można działać dla klimatu, migrantów i migrantek oraz środowiska!
 
Jeżeli chcecie poznać więcej globalnych współzależności i działań na rzecz zwalczania nierówności, zajrzyjcie tu:
-  Film o tym czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i pokazujący działania na ich rzecz
-  Plakaty “Ścieżki do Celów” 
-  Raport nt. nierówności na świecie organizacji Oxfam